Skip to content

O Fundacji Zarząd, cele statutowe

Cele statutowe fundacji

  1. Wspieranie działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
  2. Wspieranie działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
  3. Propagowanie i wprowadzanie nowych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
  4. Dążenie do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi.
  5. Działalność w zakresie promocji zdrowia.
    f. Działania na rzecz unowocześnienia warunków leczniczych i badawczych lekarzy.
  6. Działanie informacyjno-szkoleniowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, tworzenie programów naukowo-badawczych przy współpracy z ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą.
  7. Działalność wydawnicza.
  8. Rozpowszechnianie osiągnięć naukowców i lekarzy współpracujących z Fundacją w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych w Polsce i za granicą w piśmiennictwie naukowym i środkach masowego przekazu

Zarząd

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Piotr Syrenicz – prezes,

Dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera Profesor PUM – wiceprezes,

Dr n. med. Elżbieta Zofia Andrysiak-Mamos – członek,

Dr n. med. Elżbieta Małgorzata Syrenicz – członek.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Dr hab. n. med. Barbara Bogacka

Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska

Dr hab. n. med. Jerzy Lubikowski