Skip to content

Statut Fundacji

STATUT „FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU MEDYCYNY W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH”

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§ 1.

„Fundacja na rzecz rozwoju medycyny w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez prof. dr. n. med. Anhellego Syrenicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Marię Olszewską w kancelarii notarialnej w Szczecinie ul. Tkacka 6, w dniu 06.03.2012 r., Rep. A Nr 2418.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne i zakłady.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach prawnych.

§ 4.

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

Działalność lecznicza, naukowa i popularyzatorska, której celem będzie leczenie i zwalczanie chorób endokrynologicznych i chorób metabolicznych, a w szczególności:

 • Propagowanie i wprowadzanie nowych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 • Dążenie do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi.
 • Działalność w zakresie promocji zdrowia.
 • Działania na rzecz unowocześnienia warunków leczniczych i badawczych lekarzy.
 • Działanie informacyjno-szkoleniowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, tworzenie programów naukowo-badawczych przy współpracy z ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą.
 • Działalność wydawnicza.
 • Rozpowszechnianie osiągnięć naukowców i lekarzy współpracujących z Fundacją w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych w Polsce i za granicą w piśmiennictwie naukowym i środkach masowego przekazu.

§ 7.

Fundacja realizuje cele określone w § 6, poprzez:

 • Podejmowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych z zakresu działania Fundacji i finansowanie ich wykonania.
 • Promowanie, popularyzację i finansowanie metod leczenia uznawanych za najskuteczniejsze w profilaktyce i leczeniu chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 • Publikację prac naukowych i popularno-naukowych zawierających i popularyzujących wiedzę z zakresu działania Fundacji oraz zapewnienie ich finansowania.
 • Organizację konferencji i seminariów, sympozjów i posiedzeń naukowych, krajowych i międzynarodowych, dla lekarzy zajmujących się problematyką chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 • Wyznaczanie uczestników sympozjów krajowych i zagranicznych związanych tematycznie z zakresem działania Fundacji oraz finansowanie ich uczestnictwa.
 • Zapewnienie publikacji w piśmiennictwie krajowym i międzynarodowym osiągnięć i doniesień z imprez określonych w pkt. 4) i 5).
 • Organizację kursów i szkoleń specjalistów związanych z zakresem działania fundacji.
 • Współpracę z istniejącą siecią nauczania podyplomowego.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej placówkom służby zdrowia w wyposażeniu ich w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.
 • Udzielanie stypendiów dla lekarzy i studentów specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych.

§ 8.

Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może wspierać działalność innych osób prawnych, fizycznych i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 9.

 1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
  1. funduszu założycielskiego Fundacji pochodzącego od Fundatora;
  2. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  3. środki pieniężne od instytucji państwowych, samorządowych i rządowych;
  4. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
  5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
  6. zaciągania pożyczek;
  7. środki pieniężne od Narodowego Funduszu Zdrowia;
  8. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
  9. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
  10. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;
  11. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 10.

Przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest według systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. 11.Z – Wydawanie książek.
 2. 12.Z – Wydawanie wykazów oraz list.
 3. 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
 4. 22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzenia.
 5. 19.Z – Badania naukowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 6. 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 7. 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 8. 90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 9. 12. Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
 10. 99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskalsyfikowana.

Organy Fundacji.

§ 11.

Organami fundacji są Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna.

§ 12.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. W skład zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Fundatora;
  2. śmierci;
  3. odwołania zgodnie z ust. 4 poniżej.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały. Odwołanie następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
 5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

§ 13.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2) uchwalanie regulaminów;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z celami Fundacji, programami działalności, Statutem oraz aktualnie obowiązującym prawem;

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8) udzielania pełnomocnictw;

9) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;

10) dokonywanie w uzgodnieniu z Fundatorem zmian w statucie Fundacji;

11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją lub likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).
 5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 14.

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają:

1) Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,

2) Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu – działając łącznie.

 1. W skład pierwszego Zarządu zostają powołani:

1) Anhelli Syrenicz – Prezes Zarządu,

2) Elżbieta Sowińska-Przepiera – Wiceprezes Zarządu,

3) Elżbieta Andrysiak-Mamos – Członek Zarządu,

4) Małgorzata Syrenicz – Członek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzgodnieniu zmian z Fundatorem.
 2. Zmiana statutu Fundacji nie może powodować zmian w celu jej działania.

§ 16.

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych powyżej podejmuje Fundator.
 3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatora likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele społecznie użyteczne zbliżone do celów działania niniejszej Fundacji wskazany przez Fundatora.

§ 17.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Fundatora.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Fundator.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarczej Fundacji.
 6. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Fundatorowi, wnioskowanie o udzielenie corocznego absolutorium Zarządowi Fundacji.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub stosunkiem pracy w Fundacji.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 9. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji.
 10. Być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 11. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub wynagrodzenia.

§ 18.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.”

Statut został sporządzony w Szczecinie w dniu 12.05.2012 r. i wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

FUNDATOR

prof. dr hab. nauk med. Anhelli  Syrenicz

Tekst jednolity, z korektami stylistycznymi nie zmieniajacymi sensu wcześniejszego zapisu.