Skip to content

Fundacja na Rzecz Rozwoju Medycyny w Dziedzinie Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Cele Fundacji

 1. Wspieranie działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
 2. Wspieranie działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Propagowanie i wprowadzanie nowych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 4. Dążenie do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi.
 5. Działalność w zakresie promocji zdrowia.
 6. Działania na rzecz unowocześnienia warunków leczniczych i badawczych lekarzy.
 7. Działanie informacyjno-szkoleniowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, tworzenie programów naukowo-badawczych przy współpracy z ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą.
 8. Działalność wydawnicza.
 9. Rozpowszechnianie osiągnięć naukowców i lekarzy współpracujących z Fundacją w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych w Polsce i za granicą w piśmiennictwie naukowym i środkach masowego przekazu

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:

 • Podejmowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych z zakresu działania Fundacji i finansowanie ich wykonania.
 • Promowanie, popularyzację i finansowanie metod leczenia uznawanych za najskuteczniejsze w profilaktyce i leczeniu chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 • Publikację prac naukowych i popularno-naukowych zawierających i popularyzujących wiedzę z zakresu działania Fundacji oraz zapewnienie ich finansowania.
 • Organizację konferencji i seminariów, sympozjów i posiedzeń naukowych, krajowych i międzynarodowych, dla lekarzy zajmujących się problematyką chorób endokrynologicznych i metabolicznych.
 • Wyznaczanie uczestników sympozjów krajowych i zagranicznych związanych tematycznie z zakresem działania Fundacji oraz finansowanie ich uczestnictwa.
 • Zapewnienie publikacji w piśmiennictwie krajowym i międzynarodowym osiągnięć i doniesień z imprez określonych w pkt. 4) i 5).
 • Organizację kursów i szkoleń specjalistów związanych z zakresem działania fundacji.
 • Współpracę z istniejącą siecią nauczania podyplomowego.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej placówkom służby zdrowia w wyposażeniu ich w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.
 • Udzielanie stypendiów dla lekarzy i studentów specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych.

Nasza Fundacja ma status OPP

Zachęcamy do wsparcia naszych działań, poprzez przekazanie 1,5% podatku z rozliczenia rocznego PIT.
endokrynologia i choroby metaboliczne
Wspieramy, promujemy, publikujemy w dziedzinie endokrynologii i chorób metabolicznych!